"Pont Neuf No.1"

 

 

Lensfield aka Stefan May

"Pont Neuf No.1"